Ga naar hoofdinhoud

Over ons privacybeleid

Shotprint.eu geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Shotprint.eu. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/09/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Wij leggen u ook uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Online winkel software

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben gekozen voor Neostrada voor onze webhosting. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. AndersNeostrada heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Neostrada is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Webhosting

PCExtreme

Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van PCExtreme. PCExtreme verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. PCExtreme is krachtens de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

PCExtreme

Wij maken gebruik van de diensten van PCExtreme voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. PCExtreme heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Wij gebruiken het Mollie platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
De bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen beoordelingen via het WebwinkelKeur platform. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur, bent u verplicht een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze informatie met ons, zodat wij de recensie kunnen koppelen aan uw bestelling. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om uw beoordeling toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een recensie achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen een recensie achter te laten. WebshopKeur heeft passerende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

PostNL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL om de leveringen uit te voeren. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze informatie alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Facturering en boekhouding

MoneyBird

Wij gebruiken de diensten van MoneyBird voor onze administratie en boekhouding. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw informatie vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com uw bestelling en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze informatie om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd rechtstreeks verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om – anders dan op uw verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor expliciet toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allen vertrouwelijk gehouden krachtens de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze diensten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In sommige gevallen kan Shotprint.eu op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek tot vergetelheid. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt inroepen.

Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën en afschriften van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te identificeren. Wij houden gegevens bij van voltooide verzoeken, bij een vergeten verzoek beheren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en afschriften van gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op toegang

U hebt altijd het recht de gegevens in te zien die wij verwerken of laten verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het bij ons bekende e-mailadres. In dat geval kunnen wij de dienst naar alle waarschijnlijkheid niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Shotprint.eu. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de verwerking van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij u kopieën en/of afschriften ter beschikking stellen van gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en vervolgens de verwerking definitief staken.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn toegang tot deze gegevens te verlenen. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie samen met andere gegevensverzamelingen interpreteren en zo uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie onder andere om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit in deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u daarover per e-mail informeren.

Contactgegevens

koopvlag.nl

Morslaan 95
7576 CT Oldenzaal

info@koopvlag.nl
+31 628352143

KVK: 74765019
BTW: NL860018362B01

Contactpersoon voor privacyzaken

D.Turan